Projecte col·laboratiu amb recursos i materials per a mitigar l’estrés en treballadors sanitaris i personal de suport

Professors de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx i investigadors de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) han impulsat el projecte col·laboratiu “Segones víctimes del SARS-CoV-2 (COVID-19)”. A través d’aquesta investigació, dirigida pel catedràtic de la UMH José Joaquín Mira, diversos especialistes han dissenyat i elaborat un portal web i una app amb recursos i materials per a mitigar l’estrés agut en professionals sanitaris i no sanitaris, associat a la situació de crisi sanitària.

Aquest projecte, realitzat en col·laboració amb professionals sanitaris de diferents punts d’Espanya, recopila una sèrie de reflexions i recomanacions per a planificar actuacions per a la prevenció i abordatge de Reaccions d’Estrés Agut en treballadors sanitaris i altre personal de suport a la labor sanitària amb motiu de la crisi ocasionada per la COVID-19. Segons els investigadors, la pressió assistencial que genera l’epidèmia de coronavirus, unida a la situació d’alarma social extrema i les condicions de treball, dibuixen un escenari extrem en el qual urgeix actuar en prevenció del previsible estrés postraumàtic (TEPT) que tot això generarà de manera massiva. Els professionals sanitaris estan sotmesos a tensions emocionals i professionals extraordinàries i d’elevada intensitat.

En el web http://segundasvictimascovid19.umh.es/ es presenten una bateria de 19 recursos per a mitigar l’estrés agut, associat a la situació de crisi ocasionada pel SARS-CoV-2 (COVID-19). Aquests recursos han sigut plantejats com a propostes d’intervenció per a donar resposta a les necessitats detectades. Per a cada necessitat, s’enumeren les diferents propostes recomanades.

D’altra banda, la principal funcionalitat de l’app “SER + contra Covid”, desenvolupada com un dels recursos, és servir com a eina d’autoavaluació sobre la capacitat d’afrontament de la crisi ocasionada pel coronavirus (SARS-CoV-2). Addicionalment, l’aplicació mostra consells i recomanacions i convida a llegir notícies positives. El material gràfic pujat a l’app pot ser descarregat i utilitzat sense la necessitat d’estar connectat a internet. A més, el contingut relatiu a l’apartat de “Consells i recomanacions” i “Notícies positives” és renovat i ampliat constantment, de manera que sempre està actualitzat amb els últims avanços i informacions oficials. Actualment, l’app es pot descarregar en Android en l’enllaç http://lcsi.umh.es/segvic/ser_mas_app.apk i, pròximament, estarà disponible en iOS i publicada en els canals oficials de Google Play i Appstore.

L’origen del concepte “segones víctimes” és previ a la situació actual i té el seu origen i desenvolupament en els següents projectes FIS i Fons FEDER de referències PI13/0473 i PI13/01220, els investigadors principals de les quals van ser José Joaquín Mira Solves (Departament de Psicologia de la Salut de la UMH) i Susana Lorenzo (Hospital Universitari Fundació Alcorcón de Madrid).

L’app “SER + contraCOVID” ha sigut inclosa dins d’un repositori d’iniciatives europees de salut mòbil, posades en marxa per a contribuir a observar, analitzar i gestionar la informació de la pandèmia de COVID-19.

Aquest repositori pertany al projecte European Knowledge and Innovation mHealth Hub, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) de l’ONU i liderat per l’Agència de Qualitat Sanitària d’Andalusia. L’European mHealth Hub és un espai de referència en innovació i coneixement en salut mòbil per als territoris europeus de l’Organització Mundial de la Salut, que comprén 53 països. Entre els seus objectius es troba afavorir l’intercanvi i l’extensió de les innovacions digitals dins dels sistemes de salut dels països europeus. Les solucions mhealth desenvolupades per a la COVID-19 es poden consultar en http://mhealth-hub.org/mhealth-solutions-against-covid-1. En concret, l’app “SER + contra COVID” apareix inclosa dins de l’apartat: GOVERNMENTAL INITIATIVES.

Així mateix, des del portal web del projecte: https://segundasvictimascovid19.umh.es/, també, es difonen notícies positives sobre l’evolució de la pandèmia i es mostren recursos digitals, a través del compte en Twitter: @second_victims.

 

Destacats