El pressupost per a 2019 aconsegueix els 106 milions d’euros

El Ple del Consell Social de la Universitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx ha aprovat en sessió ordinària el pressupost per a 2019 de la institució acadèmica, que ascendeix a 106.191.255,52 euros. Això suposa una disminució del 3,13% en les xifres totals respecte a l’exercici anterior.

No obstant això, la reducció del pressupost ve motivada principalment per la minoració de dues partides de transferències de capital provinents de la Generalitat Valenciana (GV): la destinada a finançar la construcció de l’edifici departamental, inclosa en el Conveni d’inversions, segons la seua planificació en execució, i, també, la reducció en les dotacions necessàries per a l’amortització dels préstecs a llarg termini, signats pel BEI, que entre ambdues suposen 6,4 milions menys. Si s’elimina l’efecte d’aquestes dues partides de finançament directe, la resta dels conceptes d’ingressos del pressupost de 2019 s’incrementen en una xifra pròxima als tres milions, la qual cosa suposa un creixement del pressupost operatiu en un 3% respecte a l’anterior. En aquest increment les dotacions més significatives són:

  • Reducció acumulada d’un 15% dels preus públics de les matrícules universitàries, compensada per la GV.
  • Aportacions per a la millora de les condicions laborals del personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).
  • Consolidació del reconeixement de la carrera professional del personal (quinquennis, sexennis i progressió professional), a més de la incorporació progressiva en els pressupostos de la GV de la compensació pels costos derivats de l’aplicació de normatives estatals i autonòmiques que la UMH ha estat assumint en aquests últims anys amb finançament propi.

El pressupost de 2019 incorpora un conjunt d’accions en diferents àmbits d’actuació. Alguns dels quals són:

  1. Les línies pressupostàries destinades als estudiants, tant amb finançament aportat per la Universitat com amb recursos del Ministeri d’Educació i Formació Professional i de la mateixa Conselleria d’Educació, Cultura i Esport disposen d’una dotació superior als nou milions i mig d’euros, que inclou entre les seues línies principals tots els programes de beques a estudiants per a matriculació, família nombrosa, discapacitat, mobilitat, menjador, així com per a la col·laboració dels alumnes en les activitats de la Universitat, un programa de pràctiques per al foment de la investigació i altres accions per a afavorir la inserció laboral. En conjunt s’incrementen en un 19%.
  2. Les dotacions destinades a la Investigació, coordinades pel Vicerectorat d’Investigació i Innovació, superen els huit milions quatre-cents mil euros, la qual cosa significa un increment pròxim al milió i mig respecte a l’any anterior. Conté diferents línies de foment i suport a la investigació com: iniciació a la investigació, ajudes a la transferència tecnològica, ajudes a l’adquisició d’equipaments, ajudes a la difusió científica i ajudes a la formació de personal investigador.
  3. Les dotacions destinades a finançar les accions internacionals, coordinades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals, superen en conjunt el milió i mig d’euros, la qual cosa reflecteix una aposta decidida de la UMH per la projecció internacional dels seus estudiants i personal. Aquestes accions se centren en l’impuls a la internacionalització dels estudis, implantació de programes pilot de formació en universitats internacionals, en els programes d’intercanvi d’estudiants, professors i personal d’administració i serveis i en el foment de la formació de l’idioma anglés entre els seus estudiants i personal, a través del Programa IRIS, amb una dotació superior als 150.000 euros. En aquest pressupost s’inclouen aportacions per a la cooperació al desenvolupament i activitats d’àmbit solidari, destinades, entre altres, a les escoles de Nemba (Ruanda).
  4. El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària destina les seues dotacions pressupostàries per a fomentar el desenvolupament d’activitats de formació i promoció en matèria d’igualtat, convocatòries de beques i premis destinats a promoure accions de cultura, entre altres. Per a accions relacionades amb l’ús del valencià es destinen 261.540 euros, que inclouen una dotació específica de quasi 110.000 euros per al Projecte LLUMH de formació en valencià.
  5. També, destaquen les dotacions pressupostàries de quasi 1.150.000, encomanades a la Fundació de la UMH per a fomentar l’emprenedoria i per a la gestió del Parc Científic, del qual formen part més de 70 empreses.

El pressupost 2019 de l’UMH dedica 11.300.517 euros a inversions directes, que representa el 10,6 % del total. Les destinacions principals estan relacionades amb les obres d’urbanització i enjardinament en els quatre campus amb més de 2 milions, així com els projectes tècnics i la construcció d’edificis amb 4,8 milions i altres dotacions pressupostàries en equips i instal·lacions per a millorar i ampliar les infraestructures als campus.

A més de les destinacions esmentades, en el pressupost de 2019 s’incorpora  un increment respecte al pressupost anterior pròxim al 14 % en les transferències corrents, que es destinarà als diferents plans de subvencions, beques i ajudes i, també, l’augment en un 4 % en les dotacions destinades a l’enfortiment dels recursos humans, tant docents i d’investigació com d’administració i serveis, per a consolidar i estabilitzar places, així com per a afavorir el desenvolupament de la carrera professional.

Per tant, la UMH continua apostant per polítiques pressupostàries que afavorisquen l’ús eficient dels recursos, que mantinguen els nivells de qualitat en docència, investigació i serveis i, també, per desenvolupar el pla pluriennal de les inversions en infraestructures de la Universitat. Es tracta d’un pressupost equilibrat i prudent, que compleix amb els principis d’estabilitat, així com amb els compromisos de la Universitat amb la societat, amb els seus professionals i amb els reptes de l’educació superior i la investigació d’excel·lència.

Destacats